POČETNA | BAZE PODATAKA | R SKRIPTOVI | PRONAĐENE GREŠKE U KNJIZI | KONTAKT
MEDICINSKA STATISTIKA U R PROGRAMSKOM OKRUŽENJU Goran Trajković Zoran Bukumirić  

Dobrodošli

Ovo  je internet stranica knjige: „Medicinska statistika u R programskom okruženju" koja prikazuje osnove rada u okruženju programskog jezika R, njegovo korišćenje u pripremi, vizuelizaciji i statističkoj analizi podataka. Cilj autora nije bio da prikažu sve mogućnosti R-a, već njegovu praktičnu primenu u rešavanju problema iz medicinske statistike.

Knjiga je namenjena, kako polaznicima koji se po prvi put susreću s okruženjem programskog jezika R, kao i sa primenom statističkih metoda, tako i iskusnim kori­snicima. Za rad u R programskom okruženju i rešavanje primera iz knjige dovoljno je osnovno poznavanje rada na računaru.

Ova knjiga je sadržinski podeljena na 15 poglavlja i obuhvata različite nivoe potreba studenata integrisanih i poslediplomskih studija, istraživača iz oblasti medicinskih na­uka, kao i lekara svih specijalnosti za statističkom analizom i interpretacijom podataka i rezultata.

Odlukom Veća za specijalističku nastavu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 04 br 39 - 110/40-22 od 10.07.2018. godine, prihvaćena je pozitivna recenzija publikacije „Medicinska statistika u R programskom okruženju" namenjene poslediplomskom usavršavanju lekara.

Sadržaj knjige je strukturisan tako da pruži praktična znanja o tome kako insta­lirati i koristiti R, teorijske osnove opisanih statističkih metoda, praktične primere sa primenjenim komandama u R-u, interpretacijom rezultata i vizuelizacijom podataka.

Knjiga je rađena u R programskom okruženju instaliranom u Windows 10 opera­tivnom sistemu, R skriptovi sa komandama mogu se koristiti i za R instaliran na Linux ili MacOS platformi.

Tekst priručnika predstavlja rezultat višegodišnjeg naučnog i stručnog rada autora i sadrži materijale sa više onlajn kurseva koji se koriste u nastavi. Za preuzimanje većeg dela teksta iz knjige potrebna je dozvola autora. R kôd koji se koristi u primerima u knjizi deo je R programskog okruženja i može se slobodno kopi­rati i reprodukovati bez traženja dozvole autora.

Autori se zahvaljuju kolegama koji su dobrovoljno ustupili delove svojih baza po­dataka za primere u knjizi. Ujedno se zahvaljuju i svima koji su, svako na svoj način, doprineli da knjiga bude bolja.

  Beograd, 2019. godine Autori