O CIBID-u

23. septembra 2016.

CIBID je Centar za Izdavačku, Bibliotečku i Informatičku Delatnost Medicinskog fakulteta u Beogradu. Ova organizaciona jedinica objedinjava biblioteku, izdavaštvo i informatiku kao stručnu potporu u procesima redovne, poslediplomske nastave i naučnoistraživačkog rada. Izdavačka delatnost Medicinskog fakulteta počela je sa prvim predavanjima i objavljenim udžbenicima još daleke 1925. godine a u sadašnjem obliku nastala je 1980. godine, kada Fakultet preuzima organizaciju izdavanja i štampanja udžbenika, praktikuma, atlasa, radnih svesaka i multimedijalnih iz-danja. Do sada se Medicinski fakultet kao izdavač pojavljuje u impresumu 182 izdanja u titažu od preko 100.000 primeraka dela čiji su autori nastavnici i saradnici Medicinskog fakulteta. Pređen put od skripti umnožavanih geštetnerom do savremenih izdanja pripremanih putem računara i digitalnom obradom, rezultat je pre svega velikog i značajnog angažovanja samih nastavnika i saradnika u pisanju svih oblika udžbeničke literature. Medicinski fakultet u Beogradu, danas obezbeđuje 90% udžbenika u sopstvenoj produkciji, što uz učešće ostalih izdavača omogućava da studenti i lekari na specijaliza-cijama imaju na raspolaganju dovoljan broj kvalitetnih i dobrih udžbenika.

No Comments