Opšta anatomija
novo , Osnovne studije / 20. februara 2024.

Anatomija čoveka je veoma kompleksna i opisuje strukture sastavljene od raznovrsnih tkiva koja su na različite načine međusobno povezana u različitim regionima ljudskog tela. Osim toga, ljudsko telo nije statična struktura već se menja od intrauterinog života sve do smrti. Pored strukturnih promena organizma u životu svakog pojedinca, na nivou celog ljudskog roda se u dugom vremenskom periodu dešavaju evolutivne promene koje odražavaju zakonitosti uspostavljene u odnosima između strukture, funkcije i okruženja. Student medicine nije u poziciji da postane ekspert u svakom aspektu anatomije, ali je veoma važno da stekne znanja i veštine koje će mu omogućiti da razume osnovne koncepte ljudske anatomije i da mu to posluži kao osnova za razumevanje složenih fizioloških i patoloških procesa koji se dešavaju u ljudskom telu. Opšta anatomija je prvi u seriji udžbenika anatomije i koncipiran je s čvrstim uverenjem da će pomoći studentima da usvoje osnovne postavke sistemske anatomije i da će im olakšati da savladaju složene strukture i topografske odnose sa kojima će se susresti u sledećim anatomskim udžbenicima. Knjiga sadrži kratku istoriju anatomije od vremena kada je ona koncipirana kao naučna disciplina, opise orijentacionih ravni i linija, objašnjenje osnovnih pojmova u anatomiji, opis osnovnih topografskih delova, sistemske ce line koje…

Socijalna medicina
novo , Osnovne studije / 20. februara 2024.

Udžbenik socijalne medicine je rezultat višegodišnjeg rada svih članova Katedre socijalne medicine, kao i njihove sadržajne saradnje sa studentima i brojnim institucijama u zemlji i inostranstvu. U pripremi tekstova za pojedina poglavlja ovog izdanja autori su integrisali iskustva domaćih i međunarodnih programa i publikacija, ali i potrebe i sugestije studenata medicine, lekara primarne zdravstvene zaštite, specijalista socijalne medicine i lekara kliničara. Poglavlja i entiteti su međusobno nezavisni, ali komplementarni i organizovani u skladnu celinu. Nadamo se da će novi udžbenik „Socijalna medicina“, poput prethodnih udžbenika socijalne medicine, biti od koristi studentima i lekarima na putu razumevanja društvenih procesa i faktora koji utiču na zdravlje i bolest, kao i pri suočavanju sa današnjim i budućim izazovima.

Hirurgija sa anesteziologijom
novo , Osnovne studije / 20. februara 2024.

Nikada u istoriji čovečanstva nije došlo do toliko fundamentalnih promena u relativno kratkom periodu, kao što su se desile na prelazu poslednja dva milenijuma. Ove promene se na globalnom nivou dešavaju velikom brzinom u svim segmentima društva, ali posebno u nauci i tehnologiji, i samim tim zdravstvu i obrazovanju, pružajući velike izazove i neslućene mogućnosti hirurškoj profesiji, kao jednoj od najvažnijih medicinskih disciplina. Pravu revoluciju u hirurgiji u novom veku uneo je veliki napredak tehnologije, koja je danas neizostavno zastupljena u svim njenim oblastima. Razvoj tehnološke misli i brza razmena najnovijih saznanja su omogućili da pojedine hirurške procedure budu potisnute novim, kvalitetnijim i bezbednijim, kao i da „umetnost hirurgije“ integriše „hirurška nauka“ zasnovana na proverenim i dokazanim principima. Sadržaj udžbenika je sistematizovan u četiri osnovna dela podeljenih u 97 poglavlja, koja konceptualno i sadržajno odgovaraju strukturi plana i programa nastavnih jedinica iz predmeta hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Prvi deo udžbenika je koncipiran u vidu tri poglavlja u kojima su prikazani nezaobilazni osnovni pojmovi, filozofski koncept savremene hirurške prakse, kao i etičke i istorijske činjenice kojih svaki student medicine, ali i lekar, mora biti u potpunosti svestan. Ne sme se zaboraviti da razvoj hirurgije počiva na visokim etičkim…

Interna medicina 1 i 2
novo , Osnovne studije / 20. februara 2024.

Udžbenik su napisali profesori i docenti sa Katedre Interne medicine, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji su kroz devet celina na jednostavan i pristupačan način približili ovu problematiku studentima. Udžbenik ima ukupno 1140 strana podeljenih u dva toma i preko 160 originalih slika, grafikona i shema. Sva poglavlja su logički raspoređena i uredno strukturisana.Udžbenik je zasnovan na savremenoj patofiziologiji oboljenja, uključujući i genetiku i savremenim preporukama, koje omogućavaju brz i jednostavan pristup bolesniku. Tekst je pisan na osnovu najcitiranijih svetskih udžbenika, čija je predstavljanje prilagođeno nivou razumevanja studenata. Osnovna ideja Udžbenika je bila da se studentima pruži praktično znanje i približi savremeno shvatanje medicinskog rasuđivanja, bazirano na medicini zasnovanoj na dokazima. Promene u dijagnostičkim i terapijskih pristupima su iznesene postupno i logično, što omogućava učenje na osnovu razumevanja patofiziologije bolesti i najboljeg lečenja. Poseban značaj je posvećen prevenciji bolesti i savremenim stavovima njene primene. Posebna karakteristika Udžbenika su originalne ilustracije, koje su delo grafičkog umetnika i vrhunskog su kvaliteta, čime se tekst obogaćuje na najbolji način. Sva grafička rešenja značajno olakšavaju praćenje i efektivnije pamćenje sadržaja. Brzo i lako učenje je omogućeno identičnom sistematizacijom svih poglavlja, njihovim rezimeima i fokus boksovima.

Anatomija grudnog koša thorax
novo , Osnovne studije / 20. februara 2024.

Grudni koš ili thorax predstavlja jednu od najznačajnijih topografskih regija anatomije. Udžbenik grudnog koša Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu nastavlja trend svojih učitelja prethodnika u čitkom, razumljivom i dovoljno detaljnom rukopisu, ali u novom savremenom ruhu. Znanje anatomije grudnog koša je neophodno ne samo lekarima opšte medicine i studentima medicine koji uče bilo koje druge kliničke predmete već i specijalistima hirurgije bilo koje subspecijalnosti i drugim interventnim granama medicine radi preciznijeg i sveobuhvatnijeg fizikalnog pregleda, diferencijalne dijagnoze i tipova dijagnostičkih testova kao i planiranja specifičnih hirurških procedura. Zbog svega navedenog, topografska anatomija grudnog koša relevantna za dijagnostiku i hirurške procedure je korelirana sa kliničkim aspektima većine vrlo opsežnih stanja.

Anatomija karlice
novo , Osnovne studije / 29. oktobra 2021.

Poštovane kolege, U prodaji je prvo izdanje udžbenika Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Anatomija karlice. Znali smo da ga pišemo za one koji su navikli samo na ono odabrano i najbolje. Trudili smo se da ne izneverimo Vaša očekivanja, a u tome su nam, svojim oštrim i slobodnim sudom, pomogli recenzenti ovog udžbenika, eminentni profesori Beogradskog Univerziteta: prof. dr Slobodan Malobabić, prof. dr Aleksandar Stefanović, prof. dr Laslo Puškaš i prof. dr Goran Vujašković, koji su čitali naše tekstove i studioznim pristupom svojim istančanim primedbama dali završni izgled ovoj knjizi. Zahvaljujemo mr Slavenki Kovačević i dr Jeleni Boljanović na pomoći pri izradi ilustracija i tabela koje je za ovo delo odabrao i tehnički obradio profesor Milisavljević. Želimo da Vam ukažemo na to, da znanje ne niče iz peska niti iz velegradskog obrazovanja, nego se osvaja upornim radom do konačnog posedovanja. I zato, NULA DIAS SINE LINEA, ne dozvolite da prođe dan u kome niste uradili ništa. Ovaj udžbenik smo pripremili u iskrenoj veri da će Vam biti od pomoći u sticanju znanja, koje će Vam dati neophodnu sigurnost u Vašem budućem profesionalnom angažmanu. Srdačno, Autori

Anatomija abdomena
novo , Osnovne studije / 6. oktobra 2021.

Stalni napredak anatomije i nauke nas stavlja pred izazove neprestanog osavremenjivanja udžbenika. Pišući ovaj udžbenik oslanjali smo se na znanje koje smo sticali baveći se poslom koji volimo ali i na strane pisane anatomske izvore, pri čemu smo uvek nastojali da očuvamo kontinuitet i tradiciju beogradske škole anatomije koja nas je zadužila prvim udžbenikom anatomije na srpskom jeziku objavljenim 1923. godine. Tokom nastajanja ovog udžbenika bili smo suočeni sa brojnim stručnim i naučnim dilemama koje su teško razrešive. Sam odabir poglavlja u ovom udžbeniku je predstavljao izazov jer se pojedini organi ili strukture ne nalaze u dupljama ili prostorima uz koje su opisivani, mada su vidljivi unutar njih ili im se pristupa kroz njih. Takođe, bilo je neophodno napraviti ravnotežu između topografskog i sistemskog pristupa u izučavanju anatomije jer su oni usmereni prvenstveno prema hirurškim, odnosno internističkim medicinskim disciplinama. Verujemo da je ravnoteža između ove dve kliničke oblasti koje su stubovi medicine očuvana našim pristupom i da će naši studenti i kolege to prepoznati. Takođe, možda će se naši studenti ili kolege sa pretkliničkih disciplina zapitati zašto se u našem udžbeniku pojavljuju histološki ili ističu pojedini funkcionalni aspekti vezani za organe ili strukture. Razlog za ovo je naš pristup koji…

Nuklearna medicina
Osnovne studije / 11. juna 2021.

Nuklearna medicina je multidisciplinarna oblast medicine u kojoj se primenjuju otvoreni izvori jonizujućih zračenja, radioaktivni izotopi, u dijagnostici, lečenju i istraživanju različitih oboljenja i poremećaja. Najnovija dostignuća u ovoj oblasti omogućuju personalizovani pristup u dijagnostici i terapiji.Dinamički razvoj nuklearne medicine zahteva stalno osavremenjivanje i kontinuiranu edukaciju. Zbog toga se ukazala potreba za savremenim udžbenikom koji će studentima integrisanih akademskih studija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pružiti nove informacije o personalizovanoj dijagnostičkoj i terapijskoj nuklearnoj medicini. Nuklearna medicina je peto izdanje udžbenika, prilagođeno planu i programu nastave integrisanih akademskih studija medicine na petoj godini studija. Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa savremenom ulogom i značajem nuklearne medicine u kliničkoj praksi i osnovama istraživanja u ovoj oblasti.Za ilustracije u udžbeniku su korišćeni snimci i podaci iz Centra za nuklearnu medicinu Kliničkog centra Srbije, uz posebnu zahvalnost naučnom saradniku dr Leposavi Brajković, magistru nauka dr Nebojši Kozareviću i doc. dr Branislavi Radović.Udžbenik Nuklearna medicina izlazi iz štampe u godini velikog jubileja, 100 godina od osnivanja Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Autori veruju da udžbenik na slikovit i savremen način pruža najnovije informacije o mogućnostima i ulozi nuklearne medicine u dijagnostici i lečenju različitih bolesti. Namenjen je studentima integrisanih akademskih studija…

Radiologija
Osnovne studije / 11. juna 2021.

Radiologija je široka i sveobuhvatna medicinska disciplina. Ubrzan tehnološki razvoj poslednjih decenija doprineo je njenom munjevitom napretku čineći je iz dana u dan sve kompleksnijom. Praktično, gotovo da ne postoji medicinska disciplina koja može da funkcioniše bez Radiologije. Pri tom, treba istaći da shvatanje i usvajanje principa radiološke dijagnostike i svakog pojedinog zabeleženog radiološkog materijala predstavlja prevashodno intelektualni izazov. Stoga, učenju napamet u ovoj disciplini mesta nema. U ovoj knjizi želeli smo da celovito i prilagođeno studentskom nivou prikažemo najvažnije dijagnostičke i interventno-radiološke postupke, indikacije za njihovu primenu, moguće nuspojave, komplikacije i očekivane ishode. Pri pisanju ovog udžbenika, jedan od osnovnih ciljeva bio nam je da ukažemo na izuzetan značaj postavljanja valjane indikacije za svako radiološko ispitivanje ili terapijsku proceduru. Ispravan stav i pravilna orjentacija u svakom određenom slučaju sprečavaju bespotrebna ispitivanja i moguće višestruke štete a u isto vreme najbrže vode do dijagnoze. U pisanju udžbenika učestvovali su skoro svi članovi Katedre i urednici im se zahvaljuju na savesnom i studioznom pristupu ovom odgovornom poslu i kvalitetno napisanim tekstovima. Svi mi koji smo učestvovali u pisanju ovog udžbenika zahvalni smo našim učiteljima i uzorima koji su imali želju i sposobnost da nam usade entuzijazam za rad i podučavanje u…

Epidemiologija
Osnovne studije / 19. aprila 2018.

godina izdanja: 2009. urednik: Hristina Vlajinac, Mirjana Jarebinski obim: 267 str. format: A4 (30 cm), tvrd povez štampa: crno-bela cena: 750,00 din