Opšta anatomija
novo , Osnovne studije / 20. februara 2024.

Anatomija čoveka je veoma kompleksna i opisuje strukture sastavljene od raznovrsnih tkiva koja su na različite načine međusobno povezana u različitim regionima ljudskog tela. Osim toga, ljudsko telo nije statična struktura već se menja od intrauterinog života sve do smrti. Pored strukturnih promena organizma u životu svakog pojedinca, na nivou celog ljudskog roda se u dugom vremenskom periodu dešavaju evolutivne promene koje odražavaju zakonitosti uspostavljene u odnosima između strukture, funkcije i okruženja. Student medicine nije u poziciji da postane ekspert u svakom aspektu anatomije, ali je veoma važno da stekne znanja i veštine koje će mu omogućiti da razume osnovne koncepte ljudske anatomije i da mu to posluži kao osnova za razumevanje složenih fizioloških i patoloških procesa koji se dešavaju u ljudskom telu. Opšta anatomija je prvi u seriji udžbenika anatomije i koncipiran je s čvrstim uverenjem da će pomoći studentima da usvoje osnovne postavke sistemske anatomije i da će im olakšati da savladaju složene strukture i topografske odnose sa kojima će se susresti u sledećim anatomskim udžbenicima. Knjiga sadrži kratku istoriju anatomije od vremena kada je ona koncipirana kao naučna disciplina, opise orijentacionih ravni i linija, objašnjenje osnovnih pojmova u anatomiji, opis osnovnih topografskih delova, sistemske ce line koje…

Socijalna medicina
novo , Osnovne studije / 20. februara 2024.

Udžbenik socijalne medicine je rezultat višegodišnjeg rada svih članova Katedre socijalne medicine, kao i njihove sadržajne saradnje sa studentima i brojnim institucijama u zemlji i inostranstvu. U pripremi tekstova za pojedina poglavlja ovog izdanja autori su integrisali iskustva domaćih i međunarodnih programa i publikacija, ali i potrebe i sugestije studenata medicine, lekara primarne zdravstvene zaštite, specijalista socijalne medicine i lekara kliničara. Poglavlja i entiteti su međusobno nezavisni, ali komplementarni i organizovani u skladnu celinu. Nadamo se da će novi udžbenik „Socijalna medicina“, poput prethodnih udžbenika socijalne medicine, biti od koristi studentima i lekarima na putu razumevanja društvenih procesa i faktora koji utiču na zdravlje i bolest, kao i pri suočavanju sa današnjim i budućim izazovima.

Hirurgija sa anesteziologijom
novo , Osnovne studije / 20. februara 2024.

Nikada u istoriji čovečanstva nije došlo do toliko fundamentalnih promena u relativno kratkom periodu, kao što su se desile na prelazu poslednja dva milenijuma. Ove promene se na globalnom nivou dešavaju velikom brzinom u svim segmentima društva, ali posebno u nauci i tehnologiji, i samim tim zdravstvu i obrazovanju, pružajući velike izazove i neslućene mogućnosti hirurškoj profesiji, kao jednoj od najvažnijih medicinskih disciplina. Pravu revoluciju u hirurgiji u novom veku uneo je veliki napredak tehnologije, koja je danas neizostavno zastupljena u svim njenim oblastima. Razvoj tehnološke misli i brza razmena najnovijih saznanja su omogućili da pojedine hirurške procedure budu potisnute novim, kvalitetnijim i bezbednijim, kao i da „umetnost hirurgije“ integriše „hirurška nauka“ zasnovana na proverenim i dokazanim principima. Sadržaj udžbenika je sistematizovan u četiri osnovna dela podeljenih u 97 poglavlja, koja konceptualno i sadržajno odgovaraju strukturi plana i programa nastavnih jedinica iz predmeta hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Prvi deo udžbenika je koncipiran u vidu tri poglavlja u kojima su prikazani nezaobilazni osnovni pojmovi, filozofski koncept savremene hirurške prakse, kao i etičke i istorijske činjenice kojih svaki student medicine, ali i lekar, mora biti u potpunosti svestan. Ne sme se zaboraviti da razvoj hirurgije počiva na visokim etičkim…

Interna medicina 1 i 2
novo , Osnovne studije / 20. februara 2024.

Udžbenik su napisali profesori i docenti sa Katedre Interne medicine, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji su kroz devet celina na jednostavan i pristupačan način približili ovu problematiku studentima. Udžbenik ima ukupno 1140 strana podeljenih u dva toma i preko 160 originalih slika, grafikona i shema. Sva poglavlja su logički raspoređena i uredno strukturisana.Udžbenik je zasnovan na savremenoj patofiziologiji oboljenja, uključujući i genetiku i savremenim preporukama, koje omogućavaju brz i jednostavan pristup bolesniku. Tekst je pisan na osnovu najcitiranijih svetskih udžbenika, čija je predstavljanje prilagođeno nivou razumevanja studenata. Osnovna ideja Udžbenika je bila da se studentima pruži praktično znanje i približi savremeno shvatanje medicinskog rasuđivanja, bazirano na medicini zasnovanoj na dokazima. Promene u dijagnostičkim i terapijskih pristupima su iznesene postupno i logično, što omogućava učenje na osnovu razumevanja patofiziologije bolesti i najboljeg lečenja. Poseban značaj je posvećen prevenciji bolesti i savremenim stavovima njene primene. Posebna karakteristika Udžbenika su originalne ilustracije, koje su delo grafičkog umetnika i vrhunskog su kvaliteta, čime se tekst obogaćuje na najbolji način. Sva grafička rešenja značajno olakšavaju praćenje i efektivnije pamćenje sadržaja. Brzo i lako učenje je omogućeno identičnom sistematizacijom svih poglavlja, njihovim rezimeima i fokus boksovima.

Anatomija grudnog koša thorax
novo , Osnovne studije / 20. februara 2024.

Grudni koš ili thorax predstavlja jednu od najznačajnijih topografskih regija anatomije. Udžbenik grudnog koša Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu nastavlja trend svojih učitelja prethodnika u čitkom, razumljivom i dovoljno detaljnom rukopisu, ali u novom savremenom ruhu. Znanje anatomije grudnog koša je neophodno ne samo lekarima opšte medicine i studentima medicine koji uče bilo koje druge kliničke predmete već i specijalistima hirurgije bilo koje subspecijalnosti i drugim interventnim granama medicine radi preciznijeg i sveobuhvatnijeg fizikalnog pregleda, diferencijalne dijagnoze i tipova dijagnostičkih testova kao i planiranja specifičnih hirurških procedura. Zbog svega navedenog, topografska anatomija grudnog koša relevantna za dijagnostiku i hirurške procedure je korelirana sa kliničkim aspektima većine vrlo opsežnih stanja.