Hirurgija sa anesteziologijom

20. februara 2024.

Nikada u istoriji čovečanstva nije došlo do toliko fundamentalnih promena u relativno kratkom periodu, kao što su se desile na prelazu poslednja dva milenijuma. Ove promene se na globalnom nivou dešavaju velikom brzinom u svim segmentima društva, ali posebno u nauci i tehnologiji, i samim tim zdravstvu i obrazovanju, pružajući velike izazove i neslućene mogućnosti hirurškoj profesiji, kao jednoj od najvažnijih medicinskih disciplina. Pravu revoluciju u hirurgiji u novom veku uneo je veliki napredak tehnologije, koja je danas neizostavno zastupljena u svim njenim oblastima. Razvoj tehnološke misli i brza razmena najnovijih saznanja su omogućili da pojedine hirurške procedure budu potisnute novim, kvalitetnijim i bezbednijim, kao i da „umetnost hirurgije“ integriše „hirurška nauka“ zasnovana na proverenim i dokazanim principima.

Sadržaj udžbenika je sistematizovan u četiri osnovna dela podeljenih u 97 poglavlja, koja konceptualno i sadržajno odgovaraju strukturi plana i programa nastavnih jedinica iz predmeta hirurgije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Prvi deo udžbenika je koncipiran u vidu tri poglavlja u kojima su prikazani nezaobilazni osnovni pojmovi, filozofski koncept savremene hirurške prakse, kao i etičke i istorijske činjenice kojih svaki student medicine, ali i lekar, mora biti u potpunosti svestan. Ne sme se zaboraviti da razvoj hirurgije počiva na visokim etičkim principima, ali i hrabrim i lucidnim pionirskim dostignućima naših, u hirurškom svetu besmrtnih prethodnika. Istorijatu hirurgije je posvećena dužna pažnja, jer je poznavanje najvažnijih elemenata istorijskog nasleđa hirurgije ne samo obavezni segment nastavnog opusa koji je često zanemarivan, već i svojevrstan odraz intelektualne širine lekara. U drugom delu sastavljenom od 16 poglavlja je dat koncept opšte hirurgije, odnosno oblasti koje svaki diplomirani student medicine nesporno mora dobro da poznaje. U ovom delu udžbenika su prikazani osnovni opšti principi savremene hirurgije zajedno sa praktičnim delovima koji se odnose na razumevanje i lečenje pre svega hitnih hirurških stanja. U trećem delu je u 8 poglavlja sažeto sve što je neophodno da se razumeju osnove anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog lečenja, kao neizostavnih i komplementarnih delova savremene hirurgije. U poslednjem, četvrtom delu je u jedanaest hirurških specijalnosti, podeljenih u ukupno 70 poglavlja, predstavljen savremeni organološki koncept, gde su razmatrane patofiziološke, kliničke, dijagnostičke i terapijske specifičnosti oboljenja pojedinih organa. Au courant koncept je, nadamo se, očigledan u čitavom udžbeniku i ilustrovan je odgovarajućim naglaskom na bolestima od savremenog hirurškog interesa.

U osnovi ovo delo je nastavak niza visoko kvalitetnih zvaničnih udžbenika iz hirurgije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji su dali poluvekovni neprocenjiv doprinos hirurškoj edukaciji studenata i lekara na ovim prostorima. Prvi udžbenik koji je objavljen pre tačno 50 godina je bio Hirurgija – udžbenik za medicinare i lekare, čiji su urednici bili akademik Sava Petković i prof. Stanislav Bukurov (Beograd-Zagreb; Medicinska knjiga, 1973). Drugi udžbenik Osnovi hirurgije – udžbenik za studente medicine je objavljen 1988. godine, a predsednik redakcionog odbora je bio akademik Zoran B. Gerzić (Beograd; Medicinski fakultet). Nakon šest godina izašao je udžbenik  Hirurgija – osnovi hirurgije; Opšti i specijalni deo, čiji su glavni urednici bili prof. Milan Dragović i akademik Zoran B. Gerzić (Beograd; Medicinska knjiga, 1994). Novi udžbenik pod nazivom Hirurgija za studente i lekare pod uredništvom prof. Dragoslava Stevovića (Beograd; Savremena administracija) je objavljen 2000. godine. Osam godina kasnije, naslediće ga udžbenik Hirurgija za studente medicine, urednika prof. Živana Maksimovića (Beograd; Medicinski fakultet, 2008).

Iskreno verujemo se da će ovaj udžbenik ispuniti očekivanja i biti stabilan temelj i značajna podrška u stručnom radu na kome će budući lekari graditi svoju karijeru, ali i da će približiti kompleksnost, uzvišenost i inspirativnost zanata, nauke i umetnosti koju nazivamo hirurgija.

No Comments

Comments are closed.