Opšta anatomija

20. februara 2024.

Anatomija čoveka je veoma kompleksna i opisuje strukture sastavljene od raznovrsnih tkiva koja su na različite načine međusobno povezana u različitim regionima ljudskog tela. Osim toga, ljudsko telo nije statična struktura već se menja od intrauterinog života sve do smrti. Pored strukturnih promena organizma u životu svakog pojedinca, na nivou celog ljudskog roda se u dugom vremenskom periodu dešavaju evolutivne promene koje odražavaju zakonitosti uspostavljene u odnosima između strukture, funkcije i okruženja. Student medicine nije u poziciji da postane ekspert u svakom aspektu anatomije, ali je veoma važno da stekne znanja i veštine koje će mu omogućiti da razume osnovne koncepte ljudske anatomije i da mu to posluži kao osnova za razumevanje složenih fizioloških i patoloških procesa koji se dešavaju u ljudskom telu.
Opšta anatomija je prvi u seriji udžbenika anatomije i koncipiran je s čvrstim uverenjem da će pomoći studentima da usvoje osnovne postavke sistemske anatomije i da će im olakšati da savladaju složene strukture i topografske odnose sa kojima će se susresti u sledećim anatomskim udžbenicima. Knjiga sadrži kratku istoriju anatomije od vremena kada je ona koncipirana kao naučna disciplina, opise orijentacionih ravni i linija, objašnjenje osnovnih pojmova u anatomiji, opis osnovnih topografskih delova, sistemske ce line koje opisuju građu i donekle funkciju muskuloskeletnog, vaskularnog i nervnog sistema na različitim hijerarhijskim nivoima i druge bazične elemente na kojima je utemeljena morfologija ljudskog tela. Knjiga sadrži i neke kliničke komentare koji su uneti sa namerom da studenti već na samom početku steknu sliku o značaju poznavanja anatomije za razumevanje mnogih patoloških stanja i da bolje sagledaju funkcionalnu povezanost različitih morfoloških struktura. Knjiga sadrži i mnoštvo ilustracija koje treba da pomognu studentima da uoče najbitnije elemente u kompleksnim anatomskim entitetima.

Knjigu je konkretno napisalo nekoliko autora, ali se ona može smatrati i proizvodom jednog akumuliranog znanja stečenog u Beogradskoj školi anatomije kao i rezultatom dugogodišnje saradnje sa studentima koji su eksplicitno iznosili sve poteškoće i dileme s kojima su se susretali tokom učenja anatomije.

No Comments

Comments are closed.